Обучение

Курсовете по български език и литература за 6.,7. и 12.клас дават трайни знания и създават умения у ученика за самостоятелна подготовка.
Поради засилен интерес към курсовете за 7.клас традиционно при тях групите включват до 20 ученици, което не се отразява на качеството на работата – факт, доказан през годините с отличните резултати на приемните изпити.
Обучението се провежда с разработени от преподавателя литературни анализи, които синтезирано и в същото време достатъчно обхватно представят изучавания литературен материал. Учениците се учат да работят с конкретния художествен текст, като с помощта на преподавателя осмислят и интерпретират художествените похвати, образи и идеи.
Обучението по български език е насочено към систематизиране на изучавания през годините материал в различните дялове на езикознанието и прилагането му на практика чрез решаването на езикови задачи и тестове.
Добре осмислената теория, подкрепена с практически задачи, дава възможност за успешно справяне с формата на всеки тестови изпит. Затова може би най-същественото след провеждането на курса за всеки ученик е, че той добива самочувствието на грамотен млад човек, който ще може впоследствие успешно да се реализира в живота. В този смисъл курсовете са сериозен залог не само за успех на изпитите, но и за успешно социализиране на личността.
Придобитите знания и умения за концентриране и за осмисляне на езиковия и литературния материал при решаването на тестове дават възможност на добре подготвения ученик да се справи успешно и със задачата за създаване на свързан текст – при 6. и 7. клас съответно сбит и подробен преразказ, а при 12. клас – интерпретативно съчинение или литературно есе. Работата при създаване на този тип текстове позволява да се приложи на друго – по-високо равнище, изученото по български език и литература, като се развиват личностните характеристики на ученика и творческите му нагласи.
В рамките на курса всеки ученик има над 20 /двадесет/ проверени и рецензирани писмени работи, което дава възможност за по-добро осмисляне на собсвените грешки и съответното им отстраняване.
Решаването на тестове за матура за 12.клас е на такова ниво, че покрива изискванията на тестовия изпит за УНСС и НБУ и така подготвени, учениците отлично се представят още на предварителните изпити в университетите.
В рамките на курса се провеждат 4 /четири/ задължителни пробни изпити – в края на всеки от трите модула и един финален.
Учениците имат възможност да се явяват и на допълнителни пробни изпити, които ритмично са съобразени с хода на изучавания учебен материал – по автори и по дялове на езикознанието.

Връзка “Родител-Учител”

Курсът започва с обща родителска среща, която се провежда на първото занятие.
След всеки от задължителните четири пробни изпити се провежда родителска среща с присъствието на учениците, на която родителите биват лично запознати с хода на учебния процес и с показаното ниво на техните деца. Връзката “родител-учител” е изключително съществена за мотивацията на учениците и тя непрекъснато се поддържа през цялата учебна година.
При отсъствието на ученик родителят предварителна известява учителя, а при липса на подобно известие, учителят своевременно се обажда на родителите.
Учениците след всяко занятие получават домашна работа за седмицата, която задължително е вписана в работната тетрадка. По този начин родителят винаги има възможността да контролира хода на обучителния процес, подпомагайки учителя най-вече чрез поддържането на добрата мотивация у ученика.